Navigácia

 • Zápis do základnej školy sa blíži

  Ponúkame všetkým rodičom, ale aj iným návštevníkom našich stránok základné informácie k zápisu detí do 1.  ročníka pre školský rok 2018/2019:

  Dňa  6.4. 2018 /piatok/ od 8.00 – 17.00

  sa v budove Základnej školy Cinobaňa

  uskutoční zápis  žiakov do 1. ročníka

  na školský rok 2018/2019.

  Srdečne Vás pozývame

  Pozvanka_na_zapis_do_1._rocnika.doc

  1. Ako zapísať dieťa do školy : ako_zapisat_dieta_do_skoly.pdf ( podrobnosti získate rozkliknutím tohto odkazu )

   

  2. Základné informácie pre rodičov v zmysle platnej legislatívy :

  co_by_mal_rodic_vediet_pred_zapisom_1.pdf ( podrobnosti získate rozkliknutím tohto odkazu )

  co_by_mal_rodic_vediet_pred_zapisom_2.pdf ( podrobnosti získate rozkliknutím tohto odkazu )                                                                                                                                                                      

   

   

   

   

   

   

 • Testovanie žiakov 9.ročníka dňa 21.03.2018- oznam

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v CINOBANI informuje:

  Celoslovenské testovanie žiakov 9.rocníka ZŠ T9-2018 sa uskutoční dňa 21. marca 2018/streda/ vo všetkých základných školách.

  V školskom roku 2017/2018 sa náhradné testovanie bude konať 05. apríla 2018 v príslušných krajských mestách.

  Časový harmonogram:

  Matematika

  8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  8.10 – 8.10 h (10 minút) – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom

  8.20 – 9.20 h (60 minút) administrácia testu

  9.20 – 9.25 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

  9.25 –9.45 h (20 minút) – prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra

  9.45 – 9.55 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  9.55 – 10.05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10.05 – 11.05 h (60 minút) – administrácia testu

  11.05 – 11.10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

  Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia majú na vypracovanie testov 75 min.

  Záver testovania

  11.40 -12.10 h – komisionálne zabalenie spätnej zásielky všetkých OH z testovania a protokolov

  o priebehu testovania do obalov pôvodných zásielok

  Pomôcky:

  Žiaci môžu používať modré alebo čierne guľôčkové pero, nie plniace pero, pri riešení úloh

  z matematiky môžu použiť kalkulačku a rysovacie pomôcky /ceruzka, kružidlo, uhlomer,

  pravítko/.

  Žiaci nemôžu používať mobilné telefóny, alebo iné elektronické zariadenia, výpisky, študijné

  materiály, učebnice a pod.

  Správne odpovede budú žiaci zapisovať do odpoveďového hárka k testom.

  Rozsah testovaného učiva:

  Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácií pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupna ZŠ.

  Rozdiel medzi percentom a percentilom:

  Kým percento vyjadruje úspešnosť žiaka dosiahnutú v teste, percentil vyjadruje v percentách

  dosiahnuté poradie žiaka v celej populácií testovaných deviatakov na Slovensku.

  Podrobné informácie o Testovaní 9 sú zverejnené na školskej nástenke v ZŠ a na internetových stránwww.nucem.sk_Testovanie 9.

  Cinobaňa, 12.03.2018                                   RNDr.Stanislav Čop, riaditeľ školy

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Oznam stravné - MAREC

  S T R A V N É  NA  MESIAC   Marec 2018

   

  Poplatky za stravu sú pre deti v MŠ za 21 dní:

  desiata a obed  1,02 €  na deň                         celkom 21,42 €

  desiata a obed  0,02 €  na deň – hmotná núdza –          0,42 €

  desiata, obed a olovrant 1,27 € na deň           celkom 26,67 €

  desiata, obed a olovrant 0,27 € na deň-hmotná núdza – 5,67 €

   

  Poplatky za stravu pre žiakov l.-4.roč. za 20 dní:

  obed  1,09 € na deň                      celkom 21,80 €

  obed  0,09 € na deň-hmotná núdza-            1,80 €

   

  Poplatky za stravu pre žiakov 5.- 9.roč. za 20 dní:

  obed 1,16 €  na deň                       celkom 23,20 €

  obed 0,16 €  na deň-hmotná núdza-             3,20 €

   

  Poplatky za mliečnu desiatu za 20 dní:

  desiata 0,30 € na deň                       celkom 6,00 €

  Veľkonočné prázdniny 29.03.2018

   

  Zamestnanci stravné obed 0,80 €      16,00 €

   

  Cudzí stravníci obed  1,26 € a réžia 1,55 €  spolu 2,81 €.

   

  Réžia v MŠ a ZŠ   1 €                 na stravníka mesačne

   

  Stravné sa uhrádza do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

  Úhrada stravného poštovou poukážkou alebo priamo na účet č.SK78 0200 0000 0016 4010 0151

  V prípade nemoci sa zo stravy vyhlasuje do 7,30 hod. ráno na tel.0918100199.

   

   

                                                       Vedúca ZŠS Gondeková

   

 • Európsky deň 112

  V piatok 9.februára sme sa zúčastnili Európskeho dňa 112 v Banskej Bystrici. Súčasťou programu boli všeobecné prednášky, prezentácie, praktické ukážky, videá, ktoré priamo odkazovali na prácu integrovaného záchranného systému. Žiaci sa tak podrobne oboznámili s náplňou práce záchranárov zachraňujúcich ľudské životy, veľmi prínosné pre nich boli konkrétne postupy, ktoré je potrebné dodržať pri záchrane ľudského života. Žiaci mali možnosť pozrieť si video z akcií, v ktorých zasahovali členovia Krajského policajného zboru v Banskej Bystrici. Poslednou zložkou integrovaného systému sú požiarnici, o ktorých práci sa žiaci dozvedeli viac vďaka pútavému rozprávaniu príslušníka hasičského zboru v Banskej Bystrici. Program bol pútavý a prínosný.

                                                                                                                Zuzana Danková

 • Vydávanie vysvedčení za I. polrok školského roka 2017/2018

  Vydávanie vysvedčení za I. polrok školského roka 2017/2018

  1. Vysvedčenie za prvý polrok na tlačive s ochrannými prvkami bude škola vydávať iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
  2. V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok. (29.01.2016)
  3. Výpis hodnotenie žiaka za prvý polrok školského roka nie je verejnou listinou.
  4. Formu výpisu si môže zvoliť škola sama
  5. Slovné hodnotenie alebo klasifikáciu žiaka si môže zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia overiť prostredníctvom svojho kódu internetovej žiackej knižky na webovom sídle školy https://zscinobana.edupage.org/login/?msg=3
  6. Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia svojim podpisom na výpise slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok potvrdí, že o hodnotení bol informovaný.

   

  Vykonanie komisionálnej skúšky

  1. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok podľa § 55 ods. 10 alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky.
  2. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.
  3. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.
  4. Spôsob vykonania komisionálnej skúšky určuje platná legislatíva.

   

  RNDr.Stanislav Čop, riaditeľ školy

   

 • 2. 10. 2017

  Do galérie 50.výročie školy boli pridané fotografie.

 • 6. 9. 2017

  Do galérie Začiatok školského roka boli pridané fotografie.

 • Oznam o prenájme telocvične

  Od 1.9.2017 je možné požiadať o prenájom telocvične na obdobie do 30.06.2018.

  Subjekty , ktoré majú platnú zmluvu  časovú rezerváciu na školský rok 2017/2018  upresnia formou dodatku k zmluve.

  V prípade záujmu o rovnaký časový priestor prenájmu, bude uprednostnený záujemca, ktorý svoju žiadosť doručil skôr.

  Súčasťou žiadosti, zmluvy, alebo dodatku je aj zoznam osôb a zodpovedný vedúci žiadateľa o poskytnutie priestorov.

  V čase prázdnin je pre otvorenie telocvične nevyhnutná osobitná požiadavka pre zabezpečenie otvárania telocvične a jej upratovania.

   

  Cinobaňa, 30.08.2017                                            RNDr. Stanislav Čop, riaditeľ školy

 • Informácie o počte tried a detí v MŠ

  V školskom roku 2017/2018 bude v MŠ výchovno- vzdelávacia činnosť prebiehať v dvoch triedach.

   

  Trieda č.1- LIENKOVÁ  s počtom detí 23

  Tr. učiteľka: Zuzana Hadbavná

        Učiteľka: Miroslava Hroncová

   

  Trieda č. 2 – SLNEČNICE  s počtom detí 20

  Tr. učiteľka: Bibiana Hrončeková

        ZRŠ pre MŠ: Gabriela Šípeková

  Výchovno vzdelávacia činnosť bude uskutočňovaná v súlade so ŠVP.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje všetkým žiakom školy a rodičom detí MŠ, že školský rok začína dňom 4.9.2017.  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018  sa uskutoční v Základnej škole Cinobaňa dňa 4.septembra – pondelok o 8.00 hod.

  MŠ je v prevádzke od 6.00 hod.

 • Úspech vo vybíjanej

  27.4.2017 si naše dievčatá vybojovali krásne 2. miesto spomedzi 6 zúčastnených družstiev v okresnom kole vo vybíjanej. Blahoželáme!

 • 24. 4. 2017

  Do galérie Deň Zeme 2017 boli pridané fotografie.

 • Lyžiarsky kurz 2017

  Keď sa lyžiarsky vydarí

              Hoci už každý z nás očakáva návrat lastovičiek, musíme povedať, že počasie nám tento rok naozaj prialo. 16.1.2017 sme sa ocitli v nádhernej kremnickej prírode s lyžami na pleciach, pripravení na nové zážitky a skúsenosti. S úsmevom na perách a s veľkým odhodlaním sa mnohí žiaci našej školy po prvýkrát postavili na lyže a nesmelo plúžikom zlyžovali malý svah. Niektorým to išlo lepšie, iní potrebovali viac potrénovať, ale nemožno im uprieť veľkú snahu, trpezlivosť a výdrž. Ubytovaní sme boli na horskej chate Limba, kde sme si mohli oddýchnuť v útulných izbách a vymeniť si zážitky z uplynulého dňa a utužiť vzťahy v kolektíve. Ti, ktorých lyžovanie neunavilo dostatočne, sa mohli vybúriť na bowlingu, alebo išli zlepšovať svoju figúru do neďalekého fitnescentra. A to nie je zďaleka všetko! Kúpanie v bazéne, relax v jacuzzi, poobedňajšie guľovačky a prechádzky do okolia, to všetko v sebe skrýva nezabudnuteľné zážitky.

  Mgr. Zuzana Danková

 • Čo by mal rodič vedieť pred zápisom do 1.ročníka

  1. Dôležité informácie - výber zo zákonov o povinnej školskej dochádzke co_by_mal_rodic_vediet_pred_zapisom_1.docx
  2. Čo by mal vedieť rodič o zápise - praktické rady pre rodičov pri zápise co_by_mal_rodic_vediet_pred_zapisom_2.docx
  3. Kedy a ako požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky Kedy_a_ako_poziadat_o_odklad_povinnej_skolskej_dochadzky_3.docx
  4. Vzor žiadosti o odklad povinnej školskej dochádzky ziadostoodkladzaciatkuplneniapovinnejskolskejdochadzky.docx

   

 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie 9-2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra.
  Náhradný termín testovania sa uskutoční 20. apríla 2017(štvrtok).

  Testovanie 9 – žiak v zahraničí

  Čo treba robiť v prípade, keď žiak ZŠ žije v zahraničí a je zároveň aj žiakom ZŠ na Slovensku, ale nezúčastní sa Testovania 9. Čo má urobiť v takomto prípade rodič a čo ZŠ? Treba to niekde uviesť, požiadať o možnosť nezúčastniť sa testovania?

  Kmeňová ZŠ v SR žiaka prihlási a uvedie celkový počet všetkých žiakov 9. ročníka danej školy (vrátane aj žiakov v zahraničí). Žiak sa testovania nezúčastní z objektívnych dôvodov. Za objektívny dôvod je považovaný napr. vážny zdravotný stav, reprezentovanie školy na národnej či medzinárodnej súťaži alebo ak žiak žije s rodičmi mimo územia SR, kde pokračuje v povinnej školskej dochádzke a pod. Povinnosťou riaditeľa kmeňovej základnej školy je prihlásiť žiaka na náhradný termín testovania, kde už konkrétne uvedie dôvod neúčasti žiaka na celoslovenskom testovaní. Oficiálne tlačivo prihlášky na náhradný termín testovania bude zverejnené na webovej stránke NÚCEM www.nucem.sk/Testovanie9 až po uskutočnení riadneho termínu testovania. ZŠ zašle prihlášku na náhradný termín na odbor školstva okresného úradu v sídle kraja.

  V takomto prípade je akceptovaná neúčasť na celoslovenskom testovaní

 • 17. 11. 2016

  Do galérie Rozprávková noc boli pridané fotografie.

 • Rozprávková noc v škole

  Rozprávková škola  16.11. 2016

   

  16,00- 16,30- ubytovanie

  16,30- 18,00-aktivity:

  Telocvičňa: RADKO Berky - Kocúr v čižmách- skok vo vreci

                          VOJTO Šereš - Tom a Jerry- naháňačka

  2.B:      ADKA Krajčiová - Rozprávky na dobrú noc- hádanie rozprávok

  Chodba- stolík - DÁŠKA Hrnčárová - Ferdo Mravec- povedať 2 zvieratká, ktoré   

                                                                      žijú na lúke

  Chodba veľká:    IVETA Gajdošová - Kubko a Maťko- spočítať ovce

                                  K. Urdová - Popoluška- preberať šošovicu a bôb

  2.A:   ERIKA Zoková-  O psíčkovi a bábike- Ako hľadali stratenú bábiku1. roč.:    ZDENKA Weissová - Dlhý, Široký a Bystrozraký- kreslia sa so zaviazanými očami

                    ZDENKO Weiss - O troch grošoch  - hľadajú 3 groše medzi stavebnicami

  5. roč.:  M. Gelieňová - Šialene smutná princezná- hádajú hádanky

  18,00 – 19,00- pochod obcou

  19,00 – 20,00 – večera- všetci spolu

  20,00- 21,30 - disko a súťaže

  21,30- dievčatá a prváci- búvať

  • Chalani 2., 3., 4., šp.- futbal s Radkom Berkym  v telocvični

   

  Spanie- každý so svojou triedou v triede

  Vychovávatelia, K. Urdová a asistentky podľa potreby

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Cinobaňa
  Banská ulica 116/47, 985 22 Cinobaňa
 • 047 4395112 - ZŠ
  047/4395168 - MŠ
  047/4395202 - ŠJ
  047/4395203 - hosp.
  047/4395203 - FAX

Fotogaléria