Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Obsadenie telocvične od septembra 2018

 • Voľné pracovné miesto učiteľa pre 2.stupeň od septembra 2018

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov uchádzačov o zamestnanie od 25.05.2018

  Pre všetkých uchádzačov o zamestnanie v prípade voľného miesta poskytujeme vzorový formulár súhlasu so spracovaním osobných údajov suhlas_databaza_uchadzacov_o_zamestnanie.doc

 • Informácie o spracúvaní osobných údajov

 • Oznam o skartovaní údajov v databáze uchádzačov o zamestnanie po 25.05.2018

 • Rozprávková skrinka

  27.3.2018 sme sa zúčastnili súťaže "Rozprávková skrinka" v Poltári. Zožali sme naozaj obrovský úspech. S divadlom "V kine" sme sa umiestnili v Zlatom pásme a obdržali sme Cenu primátora mesta Poltár. Divadelné predstavenie "Wifi nad zlato" sa umiestnilo v Striebornom pásme. Ďakujeme všetkým zúčastneným za výborné herecké výkony a tešíme sa zas o rok! :-)

 • Zápis do základnej školy sa blíži

  Ponúkame všetkým rodičom, ale aj iným návštevníkom našich stránok základné informácie k zápisu detí do 1.  ročníka pre školský rok 2018/2019:

  Dňa  6.4. 2018 /piatok/ od 8.00 – 17.00

  sa v budove Základnej školy Cinobaňa

  uskutoční zápis  žiakov do 1. ročníka

  na školský rok 2018/2019.

  Srdečne Vás pozývame

  Pozvanka_na_zapis_do_1._rocnika.doc

  1. Ako zapísať dieťa do školy : ako_zapisat_dieta_do_skoly.pdf ( podrobnosti získate rozkliknutím tohto odkazu )

   

  2. Základné informácie pre rodičov v zmysle platnej legislatívy :

  co_by_mal_rodic_vediet_pred_zapisom_1.pdf ( podrobnosti získate rozkliknutím tohto odkazu )

  co_by_mal_rodic_vediet_pred_zapisom_2.pdf ( podrobnosti získate rozkliknutím tohto odkazu )                                                                                                                                                                      

   

   

   

   

   

   

 • Testovanie žiakov 9.ročníka dňa 21.03.2018- oznam

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v CINOBANI informuje:

  Celoslovenské testovanie žiakov 9.rocníka ZŠ T9-2018 sa uskutoční dňa 21. marca 2018/streda/ vo všetkých základných školách.

  V školskom roku 2017/2018 sa náhradné testovanie bude konať 05. apríla 2018 v príslušných krajských mestách.

  Časový harmonogram:

  Matematika

  8.00 – 8.10 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  8.10 – 8.10 h (10 minút) – rozdanie testov, oboznámenie sa s testom

  8.20 – 9.20 h (60 minút) administrácia testu

  9.20 – 9.25 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

  9.25 –9.45 h (20 minút) – prestávka

  Slovenský jazyk a literatúra

  9.45 – 9.55 h (10 minút) – úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

  9.55 – 10.05 h (10 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

  10.05 – 11.05 h (60 minút) – administrácia testu

  11.05 – 11.10 h (5 minút) – zozbieranie testov a OH

  Žiaci so ZZ zaradení do 1. skupiny obmedzenia majú na vypracovanie testov 75 min.

  Záver testovania

  11.40 -12.10 h – komisionálne zabalenie spätnej zásielky všetkých OH z testovania a protokolov

  o priebehu testovania do obalov pôvodných zásielok

  Pomôcky:

  Žiaci môžu používať modré alebo čierne guľôčkové pero, nie plniace pero, pri riešení úloh

  z matematiky môžu použiť kalkulačku a rysovacie pomôcky /ceruzka, kružidlo, uhlomer,

  pravítko/.

  Žiaci nemôžu používať mobilné telefóny, alebo iné elektronické zariadenia, výpisky, študijné

  materiály, učebnice a pod.

  Správne odpovede budú žiaci zapisovať do odpoveďového hárka k testom.

  Rozsah testovaného učiva:

  Testuje sa učivo, ktoré obsahovou stránkou a úrovňou náročnosti zodpovedá platnej pedagogickej dokumentácií pre žiakov ZŠ, ktorou je Štátny vzdelávací program pre žiakov 2. stupna ZŠ.

  Rozdiel medzi percentom a percentilom:

  Kým percento vyjadruje úspešnosť žiaka dosiahnutú v teste, percentil vyjadruje v percentách

  dosiahnuté poradie žiaka v celej populácií testovaných deviatakov na Slovensku.

  Podrobné informácie o Testovaní 9 sú zverejnené na školskej nástenke v ZŠ a na internetových stránwww.nucem.sk_Testovanie 9.

  Cinobaňa, 12.03.2018                                   RNDr.Stanislav Čop, riaditeľ školy

 • Oznam stravné - MAREC

  S T R A V N É  NA  MESIAC   Marec 2018

   

  Poplatky za stravu sú pre deti v MŠ za 21 dní:

  desiata a obed  1,02 €  na deň                         celkom 21,42 €

  desiata a obed  0,02 €  na deň – hmotná núdza –          0,42 €

  desiata, obed a olovrant 1,27 € na deň           celkom 26,67 €

  desiata, obed a olovrant 0,27 € na deň-hmotná núdza – 5,67 €

   

  Poplatky za stravu pre žiakov l.-4.roč. za 20 dní:

  obed  1,09 € na deň                      celkom 21,80 €

  obed  0,09 € na deň-hmotná núdza-            1,80 €

   

  Poplatky za stravu pre žiakov 5.- 9.roč. za 20 dní:

  obed 1,16 €  na deň                       celkom 23,20 €

  obed 0,16 €  na deň-hmotná núdza-             3,20 €

   

  Poplatky za mliečnu desiatu za 20 dní:

  desiata 0,30 € na deň                       celkom 6,00 €

  Veľkonočné prázdniny 29.03.2018

   

  Zamestnanci stravné obed 0,80 €      16,00 €

   

  Cudzí stravníci obed  1,26 € a réžia 1,55 €  spolu 2,81 €.

   

  Réžia v MŠ a ZŠ   1 €                 na stravníka mesačne

   

  Stravné sa uhrádza do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

  Úhrada stravného poštovou poukážkou alebo priamo na účet č.SK78 0200 0000 0016 4010 0151

  V prípade nemoci sa zo stravy vyhlasuje do 7,30 hod. ráno na tel.0918100199.

   

   

                                                       Vedúca ZŠS Gondeková

   

 • Európsky deň 112

  V piatok 9.februára sme sa zúčastnili Európskeho dňa 112 v Banskej Bystrici. Súčasťou programu boli všeobecné prednášky, prezentácie, praktické ukážky, videá, ktoré priamo odkazovali na prácu integrovaného záchranného systému. Žiaci sa tak podrobne oboznámili s náplňou práce záchranárov zachraňujúcich ľudské životy, veľmi prínosné pre nich boli konkrétne postupy, ktoré je potrebné dodržať pri záchrane ľudského života. Žiaci mali možnosť pozrieť si video z akcií, v ktorých zasahovali členovia Krajského policajného zboru v Banskej Bystrici. Poslednou zložkou integrovaného systému sú požiarnici, o ktorých práci sa žiaci dozvedeli viac vďaka pútavému rozprávaniu príslušníka hasičského zboru v Banskej Bystrici. Program bol pútavý a prínosný.

                                                                                                                Zuzana Danková

 • Vydávanie vysvedčení za I. polrok školského roka 2017/2018

  Vydávanie vysvedčení za I. polrok školského roka 2017/2018

  1. Vysvedčenie za prvý polrok na tlačive s ochrannými prvkami bude škola vydávať iba na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.
  2. V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka triedny učiteľ vydá žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok. (29.01.2016)
  3. Výpis hodnotenie žiaka za prvý polrok školského roka nie je verejnou listinou.
  4. Formu výpisu si môže zvoliť škola sama
  5. Slovné hodnotenie alebo klasifikáciu žiaka si môže zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia overiť prostredníctvom svojho kódu internetovej žiackej knižky na webovom sídle školy https://zscinobana.edupage.org/login/?msg=3
  6. Zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia svojim podpisom na výpise slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok potvrdí, že o hodnotení bol informovaný.

   

  Vykonanie komisionálnej skúšky

  1. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok podľa § 55 ods. 10 alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky.
  2. Ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve.
  3. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.
  4. Spôsob vykonania komisionálnej skúšky určuje platná legislatíva.

   

  RNDr.Stanislav Čop, riaditeľ školy

   

 • 50.výročie školy
  2. 10. 2017

  Do galérie 50.výročie školy boli pridané fotografie.

 • Začiatok školského roka
  6. 9. 2017

  Do galérie Začiatok školského roka boli pridané fotografie.

 • Oznam o prenájme telocvične

  Od 1.9.2017 je možné požiadať o prenájom telocvične na obdobie do 30.06.2018.

  Subjekty , ktoré majú platnú zmluvu  časovú rezerváciu na školský rok 2017/2018  upresnia formou dodatku k zmluve.

  V prípade záujmu o rovnaký časový priestor prenájmu, bude uprednostnený záujemca, ktorý svoju žiadosť doručil skôr.

  Súčasťou žiadosti, zmluvy, alebo dodatku je aj zoznam osôb a zodpovedný vedúci žiadateľa o poskytnutie priestorov.

  V čase prázdnin je pre otvorenie telocvične nevyhnutná osobitná požiadavka pre zabezpečenie otvárania telocvične a jej upratovania.

   

  Cinobaňa, 30.08.2017                                            RNDr. Stanislav Čop, riaditeľ školy

 • Informácie o počte tried a detí v MŠ

  V školskom roku 2017/2018 bude v MŠ výchovno- vzdelávacia činnosť prebiehať v dvoch triedach.

   

  Trieda č.1- LIENKOVÁ  s počtom detí 23

  Tr. učiteľka: Zuzana Hadbavná

        Učiteľka: Miroslava Hroncová

   

  Trieda č. 2 – SLNEČNICE  s počtom detí 20

  Tr. učiteľka: Bibiana Hrončeková

        ZRŠ pre MŠ: Gabriela Šípeková

  Výchovno vzdelávacia činnosť bude uskutočňovaná v súlade so ŠVP.

 • OZNAM

  Riaditeľstvo ZŠ s MŠ oznamuje všetkým žiakom školy a rodičom detí MŠ, že školský rok začína dňom 4.9.2017.  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018  sa uskutoční v Základnej škole Cinobaňa dňa 4.septembra – pondelok o 8.00 hod.

  MŠ je v prevádzke od 6.00 hod.

 • Úspech vo vybíjanej

  Úspech vo vybíjanej

  27.4.2017 si naše dievčatá vybojovali krásne 2. miesto spomedzi 6 zúčastnených družstiev v okresnom kole vo vybíjanej. Blahoželáme!

 • Deň Zeme 2017
  24. 4. 2017

  Do galérie Deň Zeme 2017 boli pridané fotografie.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Cinobaňa
  Banská ulica 116/47, 985 22 Cinobaňa
 • 047 4395112 - ZŠ
  047/4395168 - MŠ
  047/4395202 - ŠJ
  047/4395203 - hosp.
  047/4395203 - FAX

Fotogaléria